Soveltamisalan alarajana 20 työntekijää

Yhteistoimintalakia sovelletaan taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20.

Yritysmuodolla ei ole merkitystä

Taloudellista toimintaa harjoittavalla yrityksellä tarkoitetaan paitsi erilaisia yhteisömuotoisia yrityksiä, kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä muita asianmukaisesti rekisteröityjä itsenäisiä oikeushenkilöitä, myös sellaisia luonnollisia henkilöitä, jotka harjoittavat teollista toimintaa, palvelutoimintaa tai muuta taloudellista toimintaa.

Ratkaisevaa on tosiasiallisen toiminnan luonne, eivät taloudelliset tavoitteet eikä se, kuka toiminnan rahoittaja tai omistaja on.

Yhteistoimintalakia sovelletaan myös sivuliikkeisiin sekä säätiöihin ja aatteellisiin yhdistyksiin

Itsenäisten oikeushenkilöiden lisäksi lakia sovelletaan sellaisiin ulkomaisten yhtiöiden Suomessa toimiviin sivuliikkeisiin, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Taloudellista toimintaa harjoittavalla yhteisöllä tarkoitetaan erilaisia taloudellista toimintaa harjoittavia yhdistyksiä, säätiöitä sekä muita yksityisoikeudellisia tai itsenäisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä. Lain säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti myös aatteellisiin, taiteellisiin, uskonnollisiin ja muihin tunnustuksellisiin yhteisöihin ja järjestöihin.

Yhteistoimintalakia ei sovelleta valtion virastoihin, kuntiin eikä kirkkokuntiin

Valtion virastot ja laitokset eivät sen sijaan kuulu yhteistoimintalain soveltamispiiriin. Lakia ei myöskään sovelleta kuntien, kuntayhtymien, evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä Ahvenanmaan maakunnan taikka sen kuntien ja kuntayhtymien virastoissa ja laitoksissa.

Soveltaminen ratkaistaan yrityskohtaisesti 

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että myös konserniin tai muuhun yritysryhmään kuuluvassa yrityksessä lain soveltamiseen vaikuttaa vain yrityksen omien työntekijöiden lukumäärä. Jos työntekijämäärä on alle 20, ei yritys kuulu lain soveltamisalan piiriin, vaikka koko konsernissa tai muussa yritysryhmässä työskentelisikin yhteensä vähintään 20 työntekijää. (Ks. työneuvoston lausunto TN 1441-11)

Myös toistaiseksi voimassa olevat ja osa-aikaiset työsuhteet otetaan huomioon 

Säännöllisesti työssä olevien työntekijöiden määrään lasketaan mukaan myös toistaiseksi voimassa olevissa osa-aikaisissa työsuhteissa sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät työntekijät.

Työsuhteet otetaan huomioon pääluvun mukaan, sillä työajan pituudella ei yleensä ole yhteistoimintaa koskevien asioiden kannalta merkitystä.

Työntekijämäärää laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon sellaisia henkilöitä, jotka lyhyehkön ajan tai vain kausiluontoisesti tai poikkeuksellisesti toimivat yrityksen palveluksessa. Näissä tapauksissa ei ole kysymys yrityksen säännönmukaiseen toimintaan kuuluvasta työstä. (Rajanvetoa on tehty mm. korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2017:86 sekä työneuvoston lausunnoissa TN 1455-14 ja TN 1469-17)

Hallintoedustuksen osalta soveltamisrajana 150 työntekijää

Henkilöstön edustusta työnantajan hallinnossa (hallintoedustus) koskevia yhteistoimintalain säännöksiä sovelletaan vain sellaiseen suomalaiseen osakeyhtiöön, osuuskuntaan tai muuhun taloudelliseen yhdistykseen, vakuutusyhtiöön, liikepankkiin, osuuspankkiin sekä säästöpankkiin, jonka työsuhteessa olevan henkilöstön lukumäärä Suomessa on säännöllisesti vähintään 150. Tätä laskettaessa noudatetaan edellä mainittuja periaatteita.

Säännökset tulevat sovellettaviksi, vaikka työntekijämäärä sattuisi hetkellisesti laskemaan alle 150.