Sopimisoikeus

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset voivat sopimuksin poiketa siitä, mitä yhteistoimintalaissa säädetään jatkuvasta vuoropuhelusta ja muutosneuvotteluista.

Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa siitä, mitä säädetään muutosneuvotteluissa annettavista tiedoista tai ilmoituksesta työ- ja elinkeinotoimistolle siltä osin kuin asia koskee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista.

Tällaisilla sopimuksilla on samat oikeusvaikutukset kuin työehtosopimuksella.

Sopimukseen sidottu työnantaja saa soveltaa siihen sisältyviä, yhteistoimintalaista poikkeavia määräyksiä myös sellaisiin työntekijöihin, jotka eivät itse ole sopimukseen sidottuja mutta kuuluvat kuitenkin sopimuksessa tarkoitettuun henkilöstöryhmään.

Yhteistoimintalaista poikkeavia määräyksiä ei voi soveltaa sellainen työnantaja, joka noudattaa alansa työehtosopimusta työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetun yleissitovuuden perusteella.