Neuvotteluesitys ja tietojen antaminen

Muutosneuvotteluprosessin käynnistää työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys. Se annetaan neuvotteluissa toisena osapuolena olevalle henkilölle tai henkilöille ja voidaan toimittaa myös sähköisenä.

Neuvotteluesityksen sisältö

Esityksestä on käytävä ilmi ainakin muutosneuvotteluiden alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. Nämä esityksen sisällölliset perusvaatimukset koskevat sekä työvoiman käytön vähentämisestä että muista työntekijöiden asemaan vaikuttavista muutoksista käytäviä neuvotteluja.

Neuvotteluesityksen antamisajankohta

Jos muutosneuvottelut koskevat vain muita työntekijöiden asemaan vaikuttavia muutoksia kuin työvoiman käytön vähentämistä, neuvotteluesityksen antamiselle ei ole säädetty aikarajaa.

Esitys on kuitenkin pyrittävä antamaan niin ajoissa kuin mahdollista ottaen huomioon, minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä muutoksen toteuttamisesta ja milloin siitä aiheutuvat henkilöstövaikutukset realisoituvat.

Myös sillä, kuinka laajaa työntekijäjoukkoa työnantajan harkitsema muutos koskee, on merkitystä.

Tarpeelliset tiedot annettava ennen muutosneuvotteluiden aloittamista

Ennen muutosneuvotteluiden aloittamista työnantajan on lisäksi annettava työntekijöille tai henkilöstön edustajille asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Työvoiman käytön vähentämistä koskeva neuvotteluesitys annettava määräajassa

Kun muutosneuvotteluiden kohteena on yhden tai useamman työntekijän irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen, neuvotteluesitys tulee antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.

Annettavat tiedot

Tällöin esityksestä on myös käytävä ilmi:

  • Työnantajan harkitsemat toimenpiteet ja niiden perusteet.
  • Alustava arvio näiden toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määrästä eriteltynä henkilöstöryhmittäin ja tarvittaessa toimenpiteittäin.
  • Selvitys periaatteista, joiden mukaan toimenpiteiden kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät.
  • Arvio ajasta, jonka kuluessa toimenpiteet toteutetaan.

Lähtökohtana on, että henkilöstöosapuolella olisi käytettävissään yllä mainitut tiedot hyvissä ajoin, jotta se voisi valmistautua neuvotteluihin.

Jos jokin tieto ei ole annettavissa vielä neuvotteluesityksen yhteydessä, se tulee antaa niin pian kuin mahdollista ja viimeistään neuvottelujen alkaessa.

Mikäli puuttuva tieto on olennainen ensimmäisessä kokouksessa neuvoteltavan asian kannalta, on asian käsittely henkilöstöosapuolen niin vaatiessa siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Vaatimus asian käsittelyn siirtämisestä puuttuvan tiedon saamiseksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muutosneuvotteluiden aloitusajankohtaa olisi siirrettävä.

Neuvottelut voidaan aloittaa niillä tiedoilla, jotka ovat käytettävissä, ja sen asiakokonaisuuden käsittely, johon liittyvät tiedot ovat puutteellisia, siirretään seuraavaan kokoukseen.

Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle

Työnantajan on toimitettava työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista koskeva neuvotteluesitys tiedoksi myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään neuvotteluiden alkaessa.