Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet

Kun työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, hänen on laadittava irtisanottavien määrästä riippuen joko toimintasuunnitelma tai toimintaperiaatteet.

Toimintasuunnitelma laadittava suunniteltaessa vähintään 10 työntekijän irtisanomista

Mikäli irtisanomiset koskevat vähintään kymmentä työntekijää, työnantajan on muutosneuvotteluiden alussa annettava esitys toimintasuunnitelmaksi.

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää neuvotteluiden etenemistä ja käytännön toteuttamista. Lisäksi siinä selostetaan ne toimenpiteet, joilla pyritään lieventämään irtisanomisista aiheutuvia kielteisiä seurauksia. Toimintasuunnitelmaa käsitellään ja tarvittaessa myös täydennetään neuvotteluiden aikana.

Toimintasuunnitelman sisällöstä

Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi muutosneuvotteluiden suunniteltu aikataulu. Siinä on esitettävä alustava ehdotus neuvotteluille varatuista päivämääristä sekä asioista, joita kunakin neuvottelukertana käsitellään.

Lisäksi toimintasuunnitelmassa tulee ilmoittaa neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat. Kysymys voi olla erilaisista neuvotteluiden järjestelyihin liittyvistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi siitä, millaisessa kokoonpanossa neuvotteluja käydään, miten ja milloin neuvottelumateriaalia jaetaan tai kuinka neuvottelupöytäkirjat laaditaan ja tarkastetaan.

Lisäksi toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi periaatteet, joiden mukaisesti irtisanomisajan kuluessa ja sen jälkeen edistetään julkisten työvoimapalveluiden käyttöä sekä työnhakua ja koulutusta.

Toimintaperiaatteet esitettävä harkittaessa alle 10 työntekijän irtisanomista

Jos työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän irtisanomista, hänen on muutosneuvotteluiden alkaessa esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti irtisanomisajan kuluessa tuetaan työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä osallistumista julkisiin työvoimapalveluihin.