Muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat asiat

Asiat, joista työnantajan tulee käydä henkilöstön kanssa muutosneuvottelut, on määritelty yhteistoimintalain 16 §:n 1 ja 2 momentissa.

Neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvat 1 momentin mukaan työnantajan harkitsemat yhden tai useamman työntekijän irtisanomiset, lomauttamiset, osa-aikaistamiset ja työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuoliset muuttamiset. Kaikissa näissä toimenpiteissä on kysymys työvoiman käytön vähentämisestä taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Lisäksi muutosneuvottelut on 2 momentin mukaan käytävä silloin, kun työnantaja harkitsee työnjohtovaltansa piiriin kuuluvia, yhden tai useamman työntekijän asemaan vaikuttavia olennaisia muutoksia työtehtävissä tai työmenetelmissä taikka töiden, työtilojen tai säännöllisen työajan järjestelyissä.

Tällaiset olennaiset muutokset voivat johtua:

  • Yrityksen tai yhteisön tai niiden osan lopettamisesta, siirtämisestä toiselle paikkakunnalle taikka niiden toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta. Jos yrityksen tai sen osan lopettamisesta tai toimipaikan siirrosta aiheutuu tarve irtisanoa henkilöstöä tai muuttaa työntekijöiden työsopimusten olennaisia ehtoja, asia kuuluu 16 §:n 1 momentissa säädetyn neuvotteluvelvoitteen piiriin.
  • Kone- tai laitehankinnoista tai uuden teknologian käyttöönotosta. Kyseessä voi olla esimerkiksi työpaikalla yleisesti käyttöön otettava tai työntekijöiden muutoin työssään tarvitsema tietojärjestelmä tai ohjelma.
  • Työn organisoinnissa tai työn järjestelyissä tehtävistä muutoksista. Jos töiden uudelleenjärjestelystä aiheutuu olennaisia muutoksia yksittäisten työntekijöiden työtehtäviin, kuuluvat tällaiset henkilöstövaikutukset muutosneuvotteluissa käsiteltäviksi.
  • Palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksista. Yrityksen tuotevalikoiman osittaisestakin vaihtumisesta voi aiheutua tarve muuttaa esimerkiksi säännöllisen työajan järjestelyjä.
  • Ulkopuolisen työvoiman käyttöönotosta ja siinä tehtävistä muutoksista. Jotta ulkopuolisen työvoiman käyttöönotto ja siihen liittyvät muutokset kuuluisivat neuvotteluvelvoitteen piiriin, niillä tulee olla vaikutusta yrityksen tai yhteisön palveluksessa jo työskentelevien työntekijöiden työhön.
  • Muista yllä mainittuihin rinnastuvista muutoksista.

Muutos on katsottava olennaiseksi, jos sen vaikutuksia työtehtäviin, töiden järjestelyihin tai muihin vastaaviin asioihin voidaan pitää tavanomaista suurempina. Työntekijöiden asemaan vain vähäisesti vaikuttavasta muutoksesta ei ole tarpeen käydä muutosneuvotteluja. Olennaisuutta on arvioitava muutoksen kohteena olevan työntekijän kannalta yksilökohtaisesti, mutta kuitenkin objektiivisin kriteerein.