Muusta lainsäädännöstä johtuvat vuoropuhelussa käsiteltävät asiat

Yhteistoimintalain mukaisen vuoropuhelun yhteydessä on käsiteltävä myös eräitä muusta lainsäädännöstä johtuvia asioita.

Käsiteltäväksi tulee ensinnäkin työelämän tietosuojalaissa (759/2004) tarkoitettu henkilötietojen kerääminen työhön otettaessa ja työsuhteen aikana.

Myös sellaiset työtehtävät, joissa työnhakija tai työntekijä on joko velvollinen antamaan tai voi suostumuksensa perusteella antaa huumausainetestiä koskevan todistuksen, tulee käsitellä vuoropuhelussa.

Samoin tulee käsitellä työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisen valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja menetelmät sekä sähköpostin ja tietoverkon käyttö, mukaan lukien työntekijän sähköpostin ja muiden sähköistä viestintää koskevien tietojen käsittely.

Vuoropuhelun piiriin kuuluvat niin ikään sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) tarkoitetut välitystietojen käsittelymenettelyjen perusteet ja käytännöt.

Vuoropuhelun yhteydessä on käsiteltävä myös henkilöstörahastolaissa (934/2010) tarkoitetun henkilöstörahaston perustaminen, rahastoeriä kerryttävä tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä määräytymisperusteineen, tällaisesta järjestelmästä luopuminen sekä rahaston purkaminen.

Lisäksi yhteistoimintalain 12 §:ssä on lueteltu eräitä sosiaaliturvalainsäädännön alaan kuuluvia asioita, jotka tulee käsitellä osana vuoropuhelua.