Henkilöstörahastot

Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yrityksen sille suorittamia tulos- tai voittopalkkioita ja muita henkilöstörahastolain mukaisia varoja, kuten lisäosaa. Rahasto liittyy aina yritykseen tai konserniin, jonka palveluksessa henkilöstö on. 

Henkilöstörahasto mahdollistaa koko henkilöstön palkitsemisen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi sen avulla parannetaan yrityksen, viraston tai kunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Sillä edistetään myös yrityksen, viraston tai kunnan ja sen henkilöstön välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä lisätään henkilöstön taloudellisia osallistumismahdollisuuksia. 

Henkilöstörahastoihin kuuluvat kaikki yrityksen työntekijät. Niiden varat on sijoitettava varmalla ja tuottoisalla tavalla. Henkilöstö voi sijoittaa rahoja myös siihen yritykseen tai konserniin, jossa henkilöstö työskentelee. 

Henkilöstörahaston perustamisedellytykset

Henkilöstörahasto voidaan perustaa, kun 

  • yrityksen tai tulosyksikön työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään viisi 
  • yrityksen liikevaihto tai tätä vastaava tuotto on rahastoa perustettaessa vähintään 100.000 euroa.

Henkilöstörahasto voidaan perustaa myös valtion liikelaitokseen tai sen tulosyksikköön, valtion virastoon ja laitokseen tai sen tulosyksikköön, kuntaan ja kuntayhtymään tai sen tulosyksikköön sekä kansaneläkelaitokseen ja yliopistolaissa tarkoitettuun yliopistoon. 

Henkilöstö perustaa

Yrityksen henkilöstö voi perustaa henkilöstörahaston sen jälkeen, kun yritys on tehnyt päätöksen rahastoivan palkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta. 

Palkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta ja henkilöstörahaston perustamista on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Yritys päättää rahastoivan palkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta ja henkilöstörahaston perustamisesta. Yrityksen tai viraston palveluksessa olevat henkilöt tulevat henkilöstörahaston jäseniksi automaattisesti työsuhteensa perustella. 

Rahasto-osuudet

Rahastoitava palkkio eli henkilöstörahastoerä voi muodostua tulos- ja voittopalkkioista. Henkilöstörahastoerän määräytymisperusteet on päätettävä kunkin vuoden osalta ennen vuoden alkua. Jäsen voi halutessaan ottaa henkilöstörahastoeränsä käteisenä, jos yrityksen tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä sen sallii. Henkilöstörahaston vastaanottamat tulos- ja voittopalkkioerät jakaantuvat henkilökohtaisiksi rahasto-osuuksiksi. 

Osa henkilökohtaisista rahasto-osuuksista (enintään 15 %) voidaan nostaa vuosittain, jos rahaston säännöissä on niin määrätty. Koko henkilökohtainen rahasto-osuus on nostettavissa neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymistä seuraavasta arvonmäärityspäivästä. 

Päätösvaltaa henkilöstörahastossa käyttää rahaston jäsenten kokous tai jäsenten valitsemat rahaston valtuutetut. Rahastolla on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. 

Yhteistoiminta-asiamies valvoo

Henkilöstörahastojen toiminnan lainmukaisuutta valvoo yhteistoiminta-asiamies, joka pitää myös rekisteriä henkilöstörahastoista. 

Henkilöstörahaston purkaminen on mahdollista aina rahaston jäsenten päätöksellä. Rahasto on pakko purkaa silloin, kun se ei enää täytä lain asettamia vaatimuksia. 

Henkilöstörahasto on verovapaa, samoin osa jäsenen saamista eristä

Henkilöstörahastoerä on yritykselle vähennyskelpoinen meno. Siihen ei liity palkan sivu- tai muita kustannuksia. Henkilöstörahasto on säädetty kokonaan verovapaaksi sekä tulo- että varallisuusverotuksessa. Henkilöstörahaston jäsenen saamista eristä 80 % on veronalaista ansiotuloa saantihetkellä ja niistä toimitetaan ennakonpidätys. Loppuosa on verovapaata tuloa.