Tiedottamistarve vaihtelee

Tiedottamistarve riippuu kulloinkin käsiteltävien asioiden luonteesta. Vuoropuhelun kohteena ole-vasta asiasta ei välttämättä ole tehtävissä – tai tarkoituskaan tehdä – mitään yksittäistä päätöstä.

Työpaikan käytäntöihin yleisesti vaikuttavat asiat

Työpaikan käytäntöihin yleisesti vaikuttavista asioista on kuitenkin usein tarpeen tiedottaa koko henkilöstöä tai ainakin sitä osaa henkilöstöstä, jota nämä asiat koskevat. Vuoropuhelussa on saatettu päivittää kehittämissuunnitelmaa tai käsitellä muuhun lainsäädäntöön perustuvia asioita. Tällaiset henkilöstön asemaan kohdistuvat kysymykset ovat lähtökohtaisesti tiedottamisvelvoitteen piirissä.

Vuoropuhelusta on tiedotettava tarpeellisessa laajuudessa

Työnantajan on tiedotettava vuoropuhelusta tarpeellisessa laajuudessa. Tätä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota vuoropuhelussa käsitellyn asian laatuun ja laajuuteen sekä siihen, millainen merkitys asialla on henkilöstön kannalta.

Laissa ei säädetä tiedottamisen muodosta

Laissa ei säädetä tiedottamisen muodosta. Työpaikoilla voidaan siten hyödyntää erilaisia tiedottamistapoja, kuten internetsivuja, ilmoitustaulua ja sähköpostia tai muita sisäisiä viestipalveluja. Olennaista on, että tiedot ovat tosiasiallisesti henkilöstön saatavilla.

Työnantajan ja henkilöstön edustajan on lähtökohtaisesti hyvä pyrkiä sopimaan tiedottamisen periaatteista. Sopiminen voi koskea esimerkiksi tiedottamisen muotoa ja sitä, mistä asioista ylipäänsä tiedotetaan.