Behovet av information varierar

Informationsbehovet beror på arten av de ärenden som behandlas vid respektive tillfälle. Ett ärende som är föremål för dialog kan vara sådant att det inte nödvändigtvis går, eller ens är meningen, att fatta enskilda beslut om det.

Saker som allmänt påverkar praxis på arbetsplatsen

När det gäller ärenden som allmänt påverkar rutinerna på arbetsplatsen är det dock ofta nödvändigt att informera hela personalen eller åtminstone den del av personalen som berörs av dem. Det är möjligt att man i dialog har uppdaterat utvecklingsplanen eller behandlat ärenden som grundar sig på annan lagstiftning. Denna typ av frågor som gäller personalens ställning omfattas i princip av informationsskyldigheten.

Information om dialogen ska ges i behövlig omfattning

Arbetsgivaren ska informera om dialogen i behövlig utsträckning. När arbetsgivaren bedömer vad som är tillräckligt ska denna fästa uppmärksamhet vid ärendets art och omfattning samt vid vilken betydelse ärendet har för personalen.

Lagen föreskriver inte on informationens form

Lagen föreskriver inte om informationens form. Arbetsplatserna kan således använda olika informationsmetoder, såsom webbsidor, anslagstavlor, e-post eller andra interna meddelandetjänster. Det väsentliga är att personalen verkligen har tillgång till uppgifterna.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren och företrädaren för personalen ska sträva efter att avtala om principerna för informationen. Avtalet kan gälla till exempel formen för informationen och vilka ärenden som det över huvud taget informeras om.