Överlåtelse av rörelse

Överlåtaren och förvärvaren av en rörelse ska för företrädarna för den personal som berörs av överlåtelsen redogöra för

  • tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen,
  • orsakerna till överlåtelsen,
  • överlåtelsens juridiska, ekonomiska och sociala följder för arbetstagarna och
  • de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

Överlåtaren ska lämna uppgifterna i god tid före överlåtelsen

Överlåtaren ska lämna företrädarna för personalen de uppgifter som överlåtaren förfogar över i god tid innan överlåtelsen genomförs.

Förvärvaren ska lämna uppgifterna inom en vecka från överlåtelsen

Förvärvaren ska lämna motsvarande uppgifter senast en vecka efter det att överlåtelsen genomfördes. Förvärvaren ska dessutom ge företrädarna möjlighet att ställa preciserande frågor samt ge svar på frågorna. På begäran av företrädarna ska arbetsgivaren presentera utredningen med ovannämnda uppgifter för förvärvarens hela personal.

Behovet av omställningsförhandlingar

Om överlåtelsen av rörelsen medför personalkonsekvenser som kräver omställningsförhandlingar ska förhandlingarna föras i enlighet med avsnittet ”Omställningsförhandlingar”.

Informationsskyldigheten gäller också fusion och delning.

Ovannämnda skyldigheter gäller även vid fusion och delning av företag.