Fullgörande av förhandlingsskyldigheten

Arbetsgivaren anses ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet när omställningsförhandlingar har förts med iakttagande av bestämmelserna om förfarandet.

14 dagars förhandling

Om förhandlingarna gäller uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid av eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet för färre än tio arbetstagare är förhandlingstiden 14 dagar.

Denna förhandlingstid på 14 dagar tillämpas även alltid när arbetsgivaren är föremål för ett saneringsförfarande, antalet anställda arbetstagare hos arbetsgivaren regelbundet är färre än 30 eller förhandlingarna endast gäller permitteringar som varar högst 90 dagar.

Parterna kan i enskilda fall avtala om en kortare förhandlingstid efter det att förhandlingarna inletts.

Sex veckors förhandlingtid

Om omställningsförhandlingarna inte omfattas av den kortare förhandlingstiden på 14 dagar, och annat inte har avtalats, tillämpas en förhandlingstid på sex veckor.

Förhandlingarna kan inte fördelas så att de gäller ett mindre antal än det faktiska antalet

Längden på förhandlingstiden (14 dagar eller sex veckor) bestäms enligt det tidsmässiga sammanhanget för det ärende som ska behandlas i respektive fall. Förhandlingarna kan inte delas upp så att de gäller ett mindre antal arbetstagare eller en kortare permitteringstid än vad det faktiskt är fråga om.

Beräkning av förhandlingstiden

Förhandlingstiden anses börja löpa från och med den dag då den första förhandlingen ordnas.

Om förhandlingstiden är 14 dagar och den första förhandlingen ordnas den 3 april fullgörs förhandlingsskyldigheten den 16 april. Arbetsgivaren kan då fatta beslut i ärendet tidigast den 17 april.

Lagen innehåller inte något krav på hur många gånger parterna de facto ska förhandla under förhandlingstiden. Antalet förhandlingar beror på ärendets art och behovet i praktiken.

Det räcker emellertid inte att förhandlingstiden är fullgjord, utan omställningsförhandlingarna ska även uppfylla de innehållsmässiga krav som fastställts för dem.