Undantag från arbetsgivarens informationsskyldighet

Arbetsgivaren är inte skyldig att lämna arbetstagarna eller företrädarna för personalen uppgifter om utlämnandet enligt en objektiv bedömning orsakar betydande olägenhet eller skada för företaget eller dess verksamhet.

Det är fråga om en undantagsbestämmelse som ska tolkas snävt.

Undantaget omfattar närmast situationer där utlämnandet av uppgifter i till exempel ett börsbolag äventyrar iakttagandet av lagstadgad sekretess.

Undantaget tillämpas inte i något fall på förvaltningsrepresentation.