Om personalrepresentanters rättigheter

Bestämmelser om personalrepresentanternas rättigheter finns i 6 kap. 35–37 § i samarbetslagen.

Befrielse från arbetet samt ersättningar till företrädare för personalen

En företrädare för personalen har rätt att få befrielse från arbetet för att sköta de uppgifter som avses i lagen.

Befrielsen omfattar deltagande i möten som gäller dialog eller omställningsförhandlingar där även en företrädare för arbetsgivaren deltar. Dessutom omfattar befrielsen den tid som företrädaren för personalen behöver för att förbereda sig inför förhandlingarna med arbetsgivaren.

Företrädaren för personalen har även rätt att få tillräckligt med befrielse från arbetet för samarbetsutbildning. Arbetsgivaren ska ersätta inkomstbortfall till följd av befrielse från arbetet till ett belopp som motsvarar lönen för ordinarie arbetstid.

Företrädaren för personalen har även rätt till ersättning då denna utanför sin arbetstid deltar i sådant samarbete som avses i lagen. Ersättningen ska även i dessa fall motsvara företrädarens lön för ordinarie arbetstid.

Personalens förvaltningsrepresentant har på samma sätt rätt att få befrielse från arbetet för att delta i ett företagsorgans möten som äger rum på arbetstid, för att sätta sig in i mötesmaterialet samt för att delta i representanternas gemensamma förberedelser som omedelbart ansluter sig till förvaltningsrepresentationen.

Om en förvaltningsrepresentant utanför sin arbetstid deltar i möten för företagsorgan är företaget skyldigt att betala de motiverade kostnader som orsakas av mötesdeltagandet samt mötesarvoden.

Personalföreträdarnas rätt att anlita sakkunniga

Företrädarna för personalen har rätt att höra och få uppgifter av sakkunniga i företaget, när det behövs med tanke på de ärenden som ska behandlas i dialogen eller omställningsförhandlingarna. Rätten att anlita sakkunniga gäller både när företrädarna för personalen förbereder sig och under själva förhandlingarna.

Företrädarna kan behöva anlita sakkunniga till exempel när man behandlar uppgifter som samlas in om en arbetstagare, när man behandlar planer, principer och rutiner som grundar sig på annan lagstiftning och när man behandlar ärenden som hänför sig till omställningsförhandlingar.

Sakkunniga som ger hjälp har rätt att befrias från det egna arbetet och få ersättning för inkomstbortfall på samma grunder som företrädarna för personalen.

Rätten att anlita sakkunniga gäller inte personalens förvaltningsrepresentation i företagsorgan.

Uppsägningsskydd för företrädare för personalen

När företrädaren för personalen är en förtroendeman eller ett förtroendeombud bestäms uppsägningsskyddet antingen enligt 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen eller enligt bestämmelserna i det kollektivavtal som är tillämpligt på förtroendemannen eller förtroendeombudet.

Även samarbetsombud som valts för en mandatperiod på högst två år och förvaltningsrepresentanter har motsvarande uppsägningsskydd.

Däremot har inte företrädare som endast valts för en viss förhandling något motsvarande skydd.