Gottgörelse 

En arbetsgivare som säger upp eller permitterar en arbetstagare eller överför en arbetstagare till anställning på deltid eller ensidigt ändrar ett väsentligt villkor i en arbetstagares arbetsavtal och därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta vad som föreskrivs om omställningsförhandlingar, ska åläggas att till den arbetstagare som berörs av åtgärden betala en gottgörelse på högst 35 000 euro.

Överträdelsen av förpliktelsen behöver inte ha orsakat arbetstagaren någon materiell skada, och detta är följaktligen inte en förutsättning för gottgörelse. Det saknar även betydelse huruvida arbetsgivaren har haft en laglig grund att säga upp eller permittera arbetstagaren eller överföra arbetstagaren till anställning på deltid eller ensidigt ändra ett villkor i arbetsavtalet. Gottgörelse ska betalas till följd av överträdelse av samarbetslagens bestämmelser om förfarandet. Det sätt på vilket arbetsgivarens överträdelse har påverkat slutresultatet för det ärende som är föremål för förhandlingarna tas dock i beaktande när storleken på gottgörelsen fastställs.

Bestämmande av gottgörelsen omfattas av allmänna domstolars behörighet. Talan om gottgörelse ska väckas inom två år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till gottgörelse uppkom. Om anställningsförhållandet upphör ska talan dock väckas inom två år från det att anställningsförhållandet upphörde.

Gottgörelsens storlek påverkas av arten och omfattningen av arbetsgivarens överträdelse samt hur klandervärd överträdelsen varit, arbetsgivarens strävanden att rätta till sitt förfarande, arten av den åtgärd som riktats mot arbetstagaren, arbetsgivarens förhållanden i allmänhet och andra med dessa jämförbara omständigheter.

Med tanke på överträdelsens art är det av betydelse vilken förpliktelse arbetsgivaren har överträtt. Även överträdelsens allvar – till exempel graden av oaktsamhet – kan vara av betydelse när gottgörelsebeloppet bedöms.

Den kränkning som arbetstagaren upplevt kan anses vara större om arbetstagaren har sagts upp jämfört med en situation där anställningsförhållandet fortsätter.

Gottgörelsens storlek kan även påverkas av arbetsgivarens förhållanden i allmänhet. Ju större arbetstagaren är desto mer ingående kännedom kan denna förväntas ha om lagens innehåll.

Om arbetsgivarens försummelse med beaktande av alla omständigheter som inverkar på saken kan betraktas som ringa behöver undantagsvis ingen gottgörelse dömas ut.