Sekretessbestämmelser

Vid dialog och omställningsförhandlingar är det ofta nödvändigt att även behandla konfidentiella uppgifter. Genom sekretessbestämmelserna kan man trygga såväl uppgifter som rör arbetsgivaren som arbetstagarnas privatliv, när detta är nödvändigt.

Sekretessbestämmelserna i samarbetslagen gäller endast sekretessbelagda uppgifter som erhållits i samband med dialog och omställningsförhandlingar.

Tystnadsplikten omfattar både företrädare för personalen, enskilda arbetstagare och sakkunniga.

Sekretessbelagda uppgifter utgörs i första hand av företagshemligheter. Företagshemligheter kan bland annat vara tekniska uppgifter om metoder, datorprogram, produktionsvolymer, formler, kundregister och arbetsmetoder. Till företagshemligheter hör också ekonomiska hemligheter, till exempel uppgifter om företagets avtal, marknadsföring eller prispolitik.

Även sådana uppgifter om arbetsgivarens ekonomiska ställning som inte är offentliga enligt annan lagstiftning ska hemlighållas liksom uppgifter om företagssäkerhet och motsvarande säkerhetsarrangemang.

Dessutom ska uppgifter som hänför sig till skyddet för privatlivet och som gäller en persons hälsotillstånd, ekonomiska ställning eller annars honom eller henne personligen hemlighållas.

Det är arbetsgivarens sak att ange vilka uppgifter som ska hemlighållas och att informera arbetstagaren, företrädaren för personalen och den sakkunniga om detta.

Samtidigt ska arbetsgivaren informera on tystnadsplikten. Arbetsgivaren kan inte förvänta sig att arbetstagaren eller företrädaren för personalen ska veta vilka uppgifter som anses vara företagshemligheter och vilka som inte är det.

Tystnadsplikten gäller så länge arbetsavtalet är i kraft. Tystnadsplikten för företrädaren för personalen fortgår alltså även efter det att ställningen som företrädare har upphört.

Om det inte särskilt föreskrivs något annat om tystnadsplikt för medlemmarna i respektive organ, tillämpas bestämmelserna om sekretessbelagda uppgifter och deras förutsättningar även på uppdrag som personalens förvaltningsrepresentant har i företagsorgan.