Ny personalfondslag träder i kraft den 1 april 2023

De viktigaste ändringarna

Enligt den nya personalfondslagen får en fond bildas om det finns minst fem anställda och företagets omsättning eller motsvarande avkastning är minst 100 000 euro. En förutsättning för bildande av en personalfond var att företaget hade minst tio anställda och att företagets omsättning eller motsvarande avkastning skulle överstiga 200 000 euro.

Ett företags personal kan bilda en personalfond efter att ett företag som uppfyller kriterierna fattat beslut om att införa ett fonderande belöningssystem.

En personalfond kan bildas även om personalstyrkan eller omsättningen hos det företag som ska bildas inte till en början uppfyller kraven. Detta gäller situationer där det med tanke på omständigheterna kan anses uppenbart att kraven kommer att uppfyllas under personalfondens tre första hela räkenskapsperioder. Undantaget gäller endast nya företag som bildats under det föregående året. 

Det är också möjligt att bilda personalfonder som är gemensamma för flera företag.

Personlig fondandel

Den belöning som fonderas, dvs. personalfondsavsättningen, kan bestå av resultat- och vinstpremier. Beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningen ska bestämmas på förhand före perioden för beräkning av resultat- och vinstpremien. En medlem får ta ut sin personalfondsavsättning i kontanter om företagets resultat- eller vinstpremiesystem tillåter det. De resultat- och vinstpremieavsättningar som personalfonden tar emot fördelas till personliga fondandelar. 

En del av de personliga fondandelarna (högst 15 %) får tas ut årligen, om det anges i fondens stadgar. Hela den personliga fondandelen får tas ut inom fyra månader från den värdebestämningsdag som närmast följer efter det att medlemmens anställningsförhållande har upphört. 

En personalfondsavsättning är en avdragsgill utgift för företaget. På den tillkommer inga lönebikostnader eller andra kostnader. Personalfonder är helt skattefria i både inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. Av de avsättningar som en personalfondsmedlem får är 80 procent skattepliktig förvärvsinkomst och förskottsskatt innehålls på dem. Resten är skattefri inkomst.

Den nya lagen har gjort det möjligt att överföra en fondandel till en annan fond om den anställda byter jobb. Förutsättningen är att både den överlåtande och den mottagande fonden samtycker till detta och att den anställda själv föreslår det. Överföringen är inte förenad med några skattepåföljder.

Beslutanderätt i en personalfond utövas av medlemmarna vid fondmötet eller av fullmäktige som utsetts av medlemmarna. Fonden ska ha en styrelse med minst tre medlemmar.

Antalet personalfonder ökar i Finland. (Siffrorna för 2021 inom parentes). År 2022 fanns det 319 (264) personalfonder i Finland. Fonderna hade 154 651 (130 210) medlemmar och deras kapital uppgick till sammanlagt cirka 684 (616) miljoner euro. 

Läs mer:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av personal-fondslagen och 65 § i inkomstskattelagen (RP 265/2022)

Lag om ändring av personalfondslagen