Ärenden som på grund av annan lagstiftning ska behandlas i dialog

Det finns vissa ärenden som på grund av annan lagstiftning ska behandlas i dialog enlig samarbetslagen.

Sådana ärenden är först och främst sådan insamling av personuppgifter när någon anställs och under ett anställningsförhållande som avses i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Vidare ska arbetsuppgifter där en arbetssökande eller arbetstagare är antingen skyldig att lämna eller på grund av samtycke kan lämna ett intyg över narkotikatest behandlas i dialog.

Detsamma gäller syftet med kameraövervakning, passerkontroll och annan teknisk övervakning av arbetstagarna, ibruktagandet av dem och de metoder som används samt användningen av elektronisk post och datanät, inklusive behandlingen av uppgifter som gäller en arbetstagares elektroniska post och annan elektronisk kommunikation.

Dialogen omfattar även i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) avsedda grunder och praxis för förfaranden som ska iakttas vid behandling av förmedlingsuppgifter.

I samband med dialogen ska man även behandla ett i personalfondslagen (934/2010) avsett bildande av en personalfond samt det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar och beräkningsgrunderna för det, slopande av systemet och upplösning av personalfonden.

Slutligen anges i 12 § i samarbetslagen ett antal ärenden som hör till lagstiftningen om social trygghet och som ska behandlas i dialog.