Skyldighet att föra dialog

Arbetsgivaren ska föra en regelbunden dialog med företrädare för personalen i syfte att utveckla företagets eller sammanslutningens verksamhet och arbetsgemenskap i ärenden som omfattas av lagen.

Dialogens syfte är att främja tillräckligt informationsutbyte i rätt tid och att skapa ett etablerat handlingssätt på arbetsplatserna, genom vilket arbetsgivaren och företrädaren för personalen kan utbyta tankar om viktiga frågor som är aktuella för tillfället.

Inom ramen för dialogen kan man också behandla ärenden som omfattas av omställningsförhandlingar i ett skede där det ännu inte är aktuellt att inleda sådana förhandlingar.

Dialogens karaktär kan variera beroende på det ärende som behandlas.

Avsikten är att arbetsgivaren och företrädaren för personalen inom ramen för dialogen ska kunna ta upp ärenden som de anser behöver behandlas. Dialogen kan gälla enstaka och konkreta frågor eller mer allmänna utvecklingstrender. Genom dialogen kan man till exempel förbereda sig på kommande förändringar i företagets verksamhet och diskutera vad dessa förändringar eventuellt förutsätter av personalen.