Förhandlingsanteckningar

Utgångspunkten är att arbetsgivaren på begäran ska upprätta protokoll över förhandlingarna, av vilket åtminstone ska framgå tidpunkten för förhandlingarna, de personer som deltagit i dem, resultaten av förhandlingarna samt eventuella avvikande meningar.

Parterna ska justera och underteckna protokollet, om det inte avtalas något annat.

Det är bra att upprätta ett protokoll även om det inte har framförts någon begäran om det, eftersom arbetsgivaren med hjälp av protokollet vid eventuella meningsskiljaktigheter kan visa att förhandlingsskyldigheten har fullgjorts.