Straffbestämmelser

Samarbetslagens påföljdssystem baseras dels på ovannämnda gottgörelse, dels på en straffrättslig påföljd.

För andra överträdelser än sådana som leder till gottgörelse föreskrivs böter. Straffrättsligt ansvar gäller endast arbetsgivaren eller dennas företrädare, och en förutsättning är alltid att överträdelsen ska ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

En förutsättning för straffbarhet i fråga om de skyldigheter som gäller fortlöpande dialog är dessutom att arbetsgivaren inte har korrigerat ett förfarande som samarbetsombudsmannen redan har konstaterat att strider mot lagen. I samarbetsombudsmannens skriftliga uppmaning anges alltid en tidsfrist, och genom att inom denna tidsbrist korrigera de fel och brister som specificeras i uppmaningen kan arbetsgivaren undvika straffrättslig påföljd.

Straffbara utan att samarbetsombudsmannen lämnar en uppmaning är de försummelser som gäller omställningsförhandlingar och som inte omfattas av ovannämnda gottgörelsepåföljd. Sådana är exempelvis fel som gäller tidpunkten för eller parterna i omställningsförhandlingar, brister i fråga om lämnande av förhandlingsframställning eller uppgifter samt försummelser som gäller själva förhandlingarna och deras innehåll.

För brott mot samarbetsskyldigheten kan även den dömas som underlåter att iaktta eller bryter mot skyldigheten att lämna uppgifter i samband med överlåtelse, fusion eller delning av företag. Straffbarheten omfattar även kränkning av vissa rättigheter för företrädaren för personalen.

Till straff för en arbetsgivares eller dennas företrädares förfarande döms den mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider. Vid bedömningen av detta ska hänsyn tas till den berörda personens ställning, till arten och omfattningen av personens uppgifter och befogenheter samt till personens andel i att den lagstridiga situationen uppkommit eller fortgått.