Avtalsrätt

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar får genom avtal avvika från vad som föreskrivs om fortlöpande dialog och omställningsförhandlingar i samarbetslagen.

Genom avtal får man dock inte avvika från vad som föreskrivs om de uppgifter som ska lämnas vid omställningsförhandlingar och om anmälan till arbets- och näringsbyrån, till den del ärendet gäller uppsägning av minst tio arbetstagare.

Dessa avtal har samma rättsverkningar som ett kollektivavtal.

En arbetsgivare som är bunden av avtalet får tillämpa sådana bestämmelser i avtalet som avviker från samarbetslagen även på arbetstagare som inte är bundna av avtalet men som hör till en personalgrupp som avses i avtalet.

En arbetsgivare får inte tillämpa bestämmelser som avviker från samarbetslagen då denna tillämpar kollektivavtalet för den aktuella branschen med stöd av bestämmelsen om kollektivavtals allmänt bindande verkan i 2 kap. 7 § i arbetsavtalslagen.