Initiativ till dialog

Initiativ till dialog kan tas av arbetsgivaren eller företrädaren för personalen. Eftersom det uttryckligen är arbetsgivaren som är skyldig att genomföra dialogen ska arbetsgivaren ta initiativ till dialog, om inte företrädaren för personalen har tagit initiativ tidigare.

I dialogen behandlas frågor som gäller arbetstagarnas arbete

Ett initiativ till dialog kan endast gälla ärenden som föreskrivs i lagen. Ärendet ska på något sätt hänföra sig till arbetstagarnas arbete, arbetsförhållanden eller ställning. Om parterna vill kan de även föra dialog om andra ärenden, men i det fallet tillämpas inte samarbetslagen.

Initiativets innehåll

Efter det att ett initiativ har tagits ska arbetsgivaren meddela tidpunkt och plats för ett möte där det ärende som initiativet gäller ska behandlas.

På initiativ av en företrädare för personalen

Arbetsgivaren ska ta upp ett initiativ från företrädaren för personalen till behandling på nästa kvartalsmöte eller halvårsmöte, om inte något annat avtalas. Om antalet initiativ är stort kan arbetsgivaren skjuta fram behandlingen av dem till senare möten. Om ett initiativ har tagits senare än två veckor före mötet har arbetsgivaren i vilket fall som helst rätt att överföra behandlingen av ärendet till följande möte.

Skyldigheten att medverka gäller också behandlingen av initiativ

Skyldigheten för parterna att medverka omfattar även behandlingen av initiativ. Arbetsgivaren ska sträva efter att ta upp initiativ till dialog sakligt och utan grundlöst dröjsmål.

På motsvarande sätt förutsätts det att företrädaren för personalen ska använda initiativrätten på ett sakligt sätt.