Ärenden som omfattas av skyldigheten att föra omställningsförhandlingar

Ärenden som omfattas av skyldigheten att föra omställningsförhandlingar
I 16 § 1 och 2 mom. i samarbetslagen fastställs de ärenden om vilka arbetsgivaren ska föra omställningsförhandlingar med personalen.

Skyldigheten att föra omställningsförhandlingar omfattar enligt 1 mom. situationer där arbetsgivaren i fråga om en eller flera arbetstagare överväger uppsägning, permitteringar, överföring till anställning på deltid eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet. Alla dessa åtgärder handlar om att minska användningen av arbetskraft av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Enligt 2 mom. ska omställningsförhandlingar även föras när arbetsgivaren överväger väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna, arbetsmetoderna eller arrangemang som gäller arbetet, arbetslokalerna eller den ordinarie arbetstiden, då dessa omfattas av arbetsgivarens rätt att leda arbetet och inverkar på en eller flera arbetstagares ställning.

Sådana väsentliga förändringar kan orsakas av följande:

  • Företaget eller sammanslutningen eller någon del av dem läggs ner eller flyttas till en annan ort eller dess verksamhet utvidgas eller inskränks. Om nedläggning av företaget eller någon del av det eller flyttning av verksamhetsstället orsakar ett behov av att säga upp personal eller ändra väsentliga villkor i arbetstagarnas arbetsavtal, omfattas ärendet av förhandlingsskyldigheten enligt 16 § 1 mom.
  • Anskaffningar av maskiner och anläggningar eller ibruktagande av ny teknik. Det kan vara fråga om till exempel ett informationssystem eller program som allmänt tas i bruk på arbetsplatsen eller som arbetstagarna annars behöver i sitt arbete.
  • Förändringar i organiseringen av arbetet eller arbetsarrangemangen. Om en omorganisering av arbetet medför väsentliga förändringar i enskilda arbetstagares arbetsuppgifter ska dessa konsekvenser för personalen behandlas under omställningsförhandlingar.
  • Förändringar i serviceproduktionen eller produkturvalet. Även en partiell förändring i företagets produkturval kan led till att exempelvis de arrangemang som gäller den ordinarie arbetstiden behöver ändras.
  • Anlitandet av utomstående arbetskraft och förändringar i anlitandet. För att anlitandet av utomstående arbetskraft och förändringar i anlitandet ska omfattas av omställningsförhandlingar ska de påverka det arbete som utförs av dem som redan är anställda vid företaget eller sammanslutningen.
  • Andra förändringar som kan jämställas med dem som anges ovan.

En förändring ska betraktas som väsentlig om dess inverkan på arbetsuppgifter, arbetsarrangemang eller andra motsvarande ärenden kan anses vara större än normalt.

Omställningsförhandlingar behöver inte föras om en förändring som har ringa inverkan på arbetstagarnas ställning. Huruvida förändringen är väsentlig ska bedömas individuellt för den arbetstagare som berörs av förändringen, men ändå på objektiva grunder.