Förvaltningsrepresentation 

Syftet med förvaltningsrepresentation är både att effektivisera företagets verksamhet och att öka personalens möjligheter till inflytande.

I företag med minst 150 arbetstagare har personalen rätt att delta i företagets beslutsfattande i de organ som utövar företagets beslutanderätt, verkställande makt eller rätt att övervaka verksamhet i anslutning till dessa.

Personalen kan vara representerad till exempel i ett aktiebolags styrelse, förvaltningsråd eller i sådana rådgivande ledningsgrupper som inrättats för att förbereda styrelsens och den verkställande ledningens beslutsfattande och där de avgöranden som gäller den praktiska verksamheten de facto träffas.

Bestämmelserna om förvaltningsrepresentation får inte kringgås genom att man inrättar nya organ, vilkas syfte är att endast formellt uppfylla kraven i lagen.

Förvaltningsrepresentationen innebär en möjlighet att delta i behandlingen av viktiga frågor som gäller företagets affärsverksamhet och ekonomi samt personalens ställning redan innan beslut fattas.

Meningen är att företaget och personalen på ett smidigt sätt ska kunna avtala om vilka verksamhetsmodeller som är bäst lämpade för företagets struktur och sätt att arbeta. Därför är det i första hand arbetsgivaren och personalen som ska avtala om personalens förvaltningsrepresentation.

Samarbetsombudsmannen kan på ansökan bevilja tillstånd att avvika från sättet att genomföra förvaltningsrepresentationen.