Allmänt om samarbetslagen

Syftet med samarbetslagen (1333/2021) är att förbättra personalens möjligheter att påverka och att få information. Vid omarbetningen av lagen strävade man efter att förbättra arbetsgemenskapens möjligheter att själv bestämma vilka frågor som behöver behandlas för att utveckla företaget eller sammanslutningen och vilka förfaranden som ska tillämpas.  

Ett smidigt samarbete förutsätter en fortlöpande dialog och tillräcklig information i rätt tid från båda parterna. Målet är att förbättra påverkansmöjligheterna med hjälp av en fortlöpande dialog, förvaltningsrepresentation och omställningsförhandlingar.

Samarbetet indelas i lagen i två delar: 

  1. fortlöpande dialog 
  2. omställningsförhandlingar. 

Syftet med en fortlöpande dialog är att främja personalens faktiska möjligheter att påverka. Det ska föras en regelbunden dialog om bland annat företagets eller sammanslutningens utvecklingsutsikter och ekonomiska situation, personalens sammansättning, kompetensbehov och kompetensutveckling. 

Omställningsförhandlingar ska föras om åtgärder som får väsentliga konsekvenser för personalen och som omfattas av arbetsgivarens rätt att leda arbetet samt om en minskning av användningen av arbetskraft.

Samarbetsombudsmannen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen. Tillsyn utövas dessutom av de arbetsgivar- och arbetstagarföreningar som ingått riksomfattande kollektivavtal vars bestämmelser ska iakttas i företagets eller sammanslutningens anställningsförhållanden enligt lagen om kollektivavtal (436/1946). Dessa föreningar har dock inte myndighetsbefogenheter, och i praktiken är det endast samarbetsombudsmannen som har utövat tillsyn.