Förhandlingsframställning och lämnande av uppgifter

Omställningsförhandlingsprocessen inleds med att arbetsgivaren gör en skriftlig förhandlingsframställning. Förhandlingsframställningen ska lämnas till den person eller de personer som är andra part i förhandlingarna och den kan även vara i elektronisk form.

Innehållet i förhandlingsframställningen

Av framställningen ska framgå åtminstone tiden och platsen för inledandet av omställningsförhandlingarna samt ett förslag i huvuddrag till de ärenden som ska behandlas vid förhandlingarna. Dessa grundläggande krav på framställningens innehåll gäller både förhandlingar om en minskning av användningen av arbetskraft och förhandlingar om andra förändringar som påverkar arbetstagarnas ställning.

Tidpunkt för lämnande av förhandlingsproposition

Om omställningsförhandlingarna endast gäller den sistnämna typen av förändringar föreskrivs det inte någon tidsgräns för när förhandlingsframställningen senast ska göras.

Strävan ska ändå vara att framställningen ska göras i så god tid som möjligt med beaktande av när arbetsgivaren har för avsikt att genomföra sitt beslut om förändringen och när personalkonsekvenserna av den realiseras.

Det är även av betydelse hur många arbetstagare som berörs av den förändring som arbetsgivaren överväger.

Behövliga uppgifter ska lämnas innan förhandlingarna om ändringen inleds

Innan omställningsförhandlingarna inleds ska arbetsgivaren dessutom ge arbetstagarna eller företrädaren för personalen de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna behandlas.

Förhandlingspropositionen om minskning av användningen av arbetskraft ska lämnas inom utsatt tid

När omställningsförhandlingarna gäller uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid av eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet för en eller flera arbetstagare, ska förhandlingsframställningen göras senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.

Information som ska lämnas

Av framställningen ska då även framgå

  • de åtgärder som arbetsgivaren planerar och grunderna för dem,
  • en preliminär uppskattning av antalet arbetstagare som berörs av åtgärderna, specificerade enligt personalgrupp och vid behov enligt åtgärd,
  • en redogörelse för de principer som används för att bestämma vilka arbetstagare som berörs av åtgärderna,
  • en bedömning av den tid inom vilken åtgärderna verkställs.

Utgångspunkten är att den part som företräder personalen ska få tillgång till ovannämnda uppgifter i god tid, så att denna kan förbereda sig inför förhandlingarna.

Om någon uppgift inte kan lämnas redan i samband med förhandlingsframställningen ska den lämnas så fort som möjligt och senast när förhandlingarna inleds.

Om en uppgift som saknas är väsentlig för ett ärende som det ska förhandlas om under det första mötet, ska behandlingen av ärendet på begäran av den part som företräder personalen flyttas till en senare tidpunkt.

Ett krav på att behandlingen av ett ärende ska flyttas fram för att parten ska få tillgång till en uppgift som saknas betyder dock inte att tidpunkten för när omställningsförhandlingarna inleds måste flyttas.

Förhandlingarna kan inledas med de uppgifter som finns tillgängliga, och behandlingen av det ärende till vilka de bristfälliga uppgifterna hänför sig flyttas till följande möte.

Meddelande till arbets- och näringsbyrån

Arbetsgivaren ska ge in en förhandlingsframställning som gäller uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid av eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet för en arbetstagare även till arbets- och näringsbyrån senast när förhandlingarna inleds.