Tidpunkten för omställningsförhandlingar

Uppsägning, permitteringar, överföring till anställning på deltid och ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet

Omställningsförhandlingar ska inledas när arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till att en eller flera arbetstagare sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid eller till att ett väsentligt villkor i arbetsavtalet ändras ensidigt på ekonomiska eller produktionsmässiga grunder.

Med ”arbetsgivaren överväger” avses den fas där arbetsgivaren redan kan specificera den planerade åtgärden och personalkonsekvenserna av den på ett sådant sätt att det är möjligt att utarbeta en förhandlingsframställning och förhandla om frågor som gäller ärendet.

Åtgärden ska dock fortfarande övervägas, dvs. förhandlingarna ska föras och även avslutas innan arbetsgivaren fattar ett beslut om åtgärden.

Arbetsgivaren ska vid behov kunna ändra åtgärdsplanen på grund av omständigheter som framkommit under förhandlingarna. Om beredningen av åtgärden har framskridit för långt går det inte längre att via förhandlingarna faktiskt påverka arbetsgivarens plan, och en diskussion om åtgärden i en anda av samarbete är inte längre möjlig.

Ett beslut som arbetsgivaren fattar om affärsverksamheten kan få följder för personalen. Om förhandlingar förs först efter det att beslutet har fattats kan de frågor som är föremål för förhandlingarna inte längre påverkas. I dessa situationer ska förhandlingarna föras innan beslutet om affärsverksamheten fattas.

Om förhållandet mellan beslutet om affärsverksamheten och personalkonsekvenserna är oklart och konsekvenserna därför omöjliga att bedöma, ska förhandlingarna inledas när arbetsgivaren börjar överväga förändringar som berör personalen.

Innan omställningsförhandlingarna inleds kan parterna dock föra en förberedande diskussion i samband med dialogen.

Även om behovet av den åtgärd som arbetsgivaren överväger uppstår plötsligt och det inte finns några beaktansvärda alternativ till åtgärden är det viktigt att föra omställningsförhandlingar. I det fallet kan man under förhandlingarna diskutera bland annat detaljer i sättet att genomföra åtgärden och olika sätt att lindra konsekvenserna för personalen.

Väsentliga förändringar som inverkar på en eller flera arbetstagares ställning 

De grundläggande principerna för tidpunkten när förhandlingar ska inledas är desamma i fråga om alla förändringar.

Om arbetsgivarens beslut om affärsverksamheten kan anses orsaka en väsentlig förändring i en arbetstagares arbetsuppgifter, i arbetsmetoderna eller i de arrangemang som gäller arbetet, arbetslokalerna eller den ordinarie arbetstiden ska förhandlingar föras innan beslutet fattas.

Om ett beslut om affärsverksamheten däremot möjliggör olika alternativ i fråga om personalkonsekvenserna, kan arbetsgivaren inleda förhandlingar efter det att beslutet om affärsverksamheten har fattats men innan ett beslut fattas om personalkonsekvenserna.

Det är med andra ord fråga om huruvida beslutet om affärsverksamheten även innebär ett faktiskt beslut om personalkonsekvenserna eller inte.

Om förhållandet mellan ett beslut som omfattas av arbetsgivarens affärsledningsrätt och personalkonsekvenserna är oklart ska förhandlingar föras när de eventuella förändringar som berör personalens ställning kan bedömas och innan beslut om dem fattas.

Möjlighet till undantag

I vissa undantagssituationer får arbetsgivaren avgöra ett ärende utan föregående omställningsförhandlingar. Detta är möjligt om särskilt vägande skäl som skadar företagets produktions- eller serviceverksamhet eller företagets ekonomi och som inte har kunnat vara kända på förhand utgör hinder för omställningsförhandlingar.

När det inte längre finns grunder för det avvikande förfarandet ska förhandlingar dock inledas utan dröjsmål, och arbetsgivaren ska då redogöra för grunderna för det avvikande förfarandet.

Grunderna för det avvikande förfarandet ska bedömas objektivt och separat i varje konkret situation. Generellt kan det konstateras att möjligheten till undantag ska tolkas – och har även i praktiken tolkats – mycket snävt.