Förslag och alternativa lösningar som presenteras under förhandlingarna

Genom samarbetslagen har man strävat efter att stärka personalens påverkansmöjligheter och framhäva omställningsförhandlingarnas karaktär av växelverkan.

Därför har en företrädare för personalen eller en arbetstagare som deltar i förhandlingarna getts rätt att skriftligt framföra förslag och alternativa lösningar för behandling under förhandlingarna. Det föreskrivs inte närmare om innehållet i förslagen eller de alternativa lösningarna. De ska dock hänföra sig till de ärenden som förhandlingen gäller och framför allt handla om innehållsfrågor.

Förslagen eller de alternativa lösningarna ska läggas fram i skriftlig form och i god tid före det möte där man önskar att de ska behandlas. I praktiken är sådana förslag och alternativa lösningar specialfrågor, som arbetsgivaren ska kunna förbereda sig på i förväg.

Utöver dessa förslag och lösningar kan parterna under förhandlingarna naturligtvis även framföra muntliga och direkta förslag eller alternativa lösningsmodeller som rör det ärende som för närvarande behandlas.

Työnantajan annettava kirjallinen selvitys vaihtoehtoiseen ratkaisuun 

Om arbetsgivaren anser att de förslag som den part som företräder personalen framför inte är ändamålsenliga eller möjliga att genomföra, ska arbetsgivaren under förhandlingarna och utan grundlöst dröjsmål skriftligt redogöra för de orsaker som ligger bakom denna inställning.

De krav som ställs på redogörelsen beror på ärendets art och omfattning.

Redogörelsen ska i vilket fall som helst ge företrädaren för personalen en uppfattning om varför arbetsgivaren inte anser att förslaget är ändamålsenligt eller genomförbart. Om det är möjligt ska redogörelsen gås igenom under förhandlingarna, även om lagen inte direkt kräver det.