Neuvotteluissa esitettävät ehdotukset ja vaihtoehtoiset ratkaisut

Yhteistoimintalaissa on haluttu vahvistaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja korostaa muutosneuvotteluiden vuorovaikutuksellista luonnetta.

Tämän vuoksi neuvotteluihin osallistuvalle henkilöstön edustajalle tai työntekijälle on annettu oikeus esittää kirjallisia ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja neuvotteluissa käsiteltäväksi. Ehdotusten tai vaihtoehtoisten ratkaisujen sisällöstä ei ole säädetty tarkemmin. Niiden tulisi kuitenkin liittyä neuvottelun kohteena oleviin asioihin ja koskea erityisesti sisällöllisiä kysymyksiä.

Ehdotukset tai vaihtoehtoiset ratkaisut tulee esittää kirjallisesti ja hyvissä ajoin ennen sitä kokousta, jossa niitä toivotaan käsiteltävän. Käytännössä tällaiset ehdotukset ja vaihtoehtoiset ratkaisut ovat erityiskysymyksiä, joiden käsittelyyn työnantajan tulee voida ennalta valmistautua.

Niiden lisäksi osapuolet toki voivat myös neuvottelujen kuluessa esittää toisilleen suullisesti ja välittömästi ehdotuksia tai vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, jotka liittyvät kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan.

Työnantajan annettava kirjallinen selvitys vaihtoehtoiseen ratkaisuun 

Jos työnantaja ei pidä henkilöstöosapuolen tekemää ehdotusta tarkoituksenmukaisena tai toteuttamiskelpoisena, hänen on neuvotteluiden kuluessa ja ilman aiheetonta viivytystä tehtävä kirjallisesti selkoa suhtautumisensa taustalla olevista syistä.

Selvitykselle asetettavat vaatimukset riippuvat asiakysymyksen luonteesta ja laajuudesta.

Selvityksen perusteella henkilöstön edustajalle tulisi joka tapauksessa syntyä käsitys siitä, minkä vuoksi työnantaja ei pidä esitystä tarkoituksenmukaisena tai toteuttamiskelpoisena. Selvitys olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä käydä neuvotteluissa läpi, vaikka laki ei suoranaisesti sitä edellytä.