Säännöllisesti annettavat tiedot

Yhteistoimintalaissa säädetään tiedoista, jotka työnantajan on määräajoin annettava henkilöstön edustajalle joko vuoropuhelun yhteydessä tai muutoin. Jos työpaikalla on useampi henkilöstön edustaja, tiedot on annettava kullekin edustajalle.

Tietoja on annettava määräajoin, joko kerran tai kahdesti vuodessa

Tiedot, jotka työnantajan on annettava henkilöstön edustajalle kahdesti vuodessa:

  • Tiedot henkilöstömääristä liiketoimintayksiköittäin. Liiketoimintayksiköllä voidaan tarkoittaa joko toimipaikkaa taikka tuote- tai palvelulinjan perusteella jaettuja toimintoja. Tiedot koskevat henkilöstön kokonaismääriä kussakin liiketoimintayksikössä riippumatta siitä, mitä henkilöstöryhmää henkilöstön edustaja edustaa.
  • Tiedot määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden määristä.
  • Yrityksen tai yhteisön taloudellista tilaa koskeva yhtenäinen selvitys, josta käyvät ilmi tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

Jos näissä tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia säännönmukaisten antamisajankohtien välillä, työnantajan on ilmoitettava niistä henkilöstön edustajalle.

Tietojen antamisesta harvemmin kuin kaksi kertaa vuodessa ei ole mahdollista sopia työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä, ellei työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisten yhdistysten tekemästä sopimuksesta muuta johdu. (Ks. yhteistoimintalain 38 §.)

Tiedot, jotka työnantajan on annettava henkilöstön edustajalle vähintään kerran vuodessa, ellei toisin sovita:

  • Tiedot henkilöstön edustajan edustaman henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille maksetuista palkoista. Tiedoista ei saa käydä ilmi kenenkään yksittäisen työntekijän palkkaa. Henkilöstön edustajan pyynnöstä tiedot on annettava ammattiryhmittäin jaoteltuna.
  • Ulkopuolisen työvoiman käytön osalta tiedot työkohteista ja työtehtävistä sekä ajanjaksoista, jolloin ulkopuolista työvoimaa on käytetty, jos käyttö on kuulunut niin sanotun tilaajavastuulain (1233/2006) piiriin.
  • Tilinpäätös ja toimintakertomus, jos työnantajan on sellaiset laadittava.

Taloudellista tilaa koskeva selvitys annetaan koko henkilöstölle, jos heillä ei ole edustajaa

Mikäli henkilöstöllä tai jollakin henkilöstöryhmällä ei ole edustajaa, työnantajan tulee antaa yrityksen tai yhteisön taloudellista tilaa koskeva yhtenäinen selvitys koko henkilöstölle tai henkilöstöryhmälle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa.

Velvollisuutta muiden edellä mainittujen tietojen antamiseen työnantajalla ei tällaisessa tapauksessa ole.