Vuoropuhelun kirjaaminen

Työnantajan on henkilöstön edustajan pyynnöstä huolehdittava siitä, että vuoropuhelussa käsitellyistä asioista laaditaan pöytäkirja.

Pöytäkirjan sisältövaatimukset

Pöytäkirjasta on käytävä ilmi ainakin kokouksen ajankohta, kokoukseen osallistuneet henkilöt sekä kokouksessa käsiteltyjen asioiden sisältö pääpiirteittäin. Jos kokouksessa on saavutettu jokin johtopäätös tai lopputulema asiasta, tämä tulee merkitä pöytäkirjaan. Toisaalta myös osapuolten mahdolliset erimieliset näkemykset on kirjattava.

Pyyntö pöytäkirjan laatimisesta voidaan esittää myös yleisesti

Pyynnön pöytäkirjan laatimisesta voi esittää kokouksessa osapuolena oleva henkilöstön edustaja. Pyyntö on esitettävä viimeistään kokouksen alkaessa, jotta työnantaja voisi varautua kokouksessa käsiteltyjen asioiden kirjaamiseen.

Pyyntö voidaan esittää myös yleisesti kaikkia tulevia vuoropuhelukertoja koskevana. Jollei toisin sovita, jokaisen osallistujan on tarkastettava ja allekirjoitettava työnantajan laatima pöytäkirja.