Lakiin perustuva henkilöstön hallintoedustus

Jos henkilöstön hallintoedustuksesta ei päästä sopimukseen, noudatetaan laissa säädettyä mallia.

Lakiin perustuva hallintoedustus tulee toteuttaa yrityksen valinnan mukaisessa toimielimessä, mikäli vähintään kaksi henkilöstöryhmää, jotka yhdessä edustavat henkilöstön enemmistöä, sitä vaativat. Yhdenkin henkilöstöryhmän vaatimus on riittävä, jos yrityksessä on vain tähän ryhmään kuuluvia työntekijöitä.

Edustus on toteutettava vuoden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ja toimielimen on oltava sellainen, jossa käsitellään yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä.

Henkilöstön hallintoedustajat tulee nimetä yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrättyjen toimielimen muiden jäsenten lisäksi. Hallintoedustajia voi olla enintään neljäsosa asianomaisen toimielimen muiden jäsenten määrästä; kuitenkin vähintään yksi ja enintään neljä kappaletta.