Henkilöstön edustajien oikeuksista

Henkilöstön edustajien oikeuksista säädetään yhteistoimintalain 6 luvussa 35-37 §:issä. 

Henkilöstön edustajan vapautus työstä ja korvaukset

Henkilöstön edustajalla on oikeus saada laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten vapautusta työstään.

Vapautus käsittää osallistumisen vuoropuhelua tai muutosneuvotteluita koskeviin kokouksiin, joihin osallistuu myös työnantajan edustaja. Lisäksi se käsittää ajan, jonka henkilöstön edustaja tarvitsee työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin valmistautumiseen.

Henkilöstön edustajalla on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään myös yhteistoimintakoulutusta varten. Työnantajan on korvattava vapautuksen ajalta säännöllisen työajan palkkaa vastaava ansionmenetys.

Henkilöstön edustajalla on myös oikeus saada korvausta, jos hän osallistuu työaikansa ulkopuolella laissa tarkoitettuun yhteistoimintaan. Korvauksen on näissäkin tapauksissa vastattava edustajan säännöllisen työajan palkkaa.

Henkilöstön hallintoedustajalla on samalla tavoin oikeus saada vapautusta työstään työajalla tapahtuviin yrityksen toimielimen kokouksiin, kokousaineistoon perehtymiseen sekä hallintoedustukseen välittömästi liittyvään edustajien keskinäiseen valmistautumiseen.

Jos hallintoedustaja osallistuu työaikansa ulkopuolella yrityksen toimielimen kokoukseen, yritys on velvollinen maksamaan osallistumisesta aiheutuvat asianmukaiset kulut sekä kokouspalkkion.

Henkilöstön edustajien oikeus käyttää asiantuntijoita

Henkilöstön edustajilla on oikeus kuulla ja saada tietoja yrityksen asiantuntijoilta, kun se on vuoro-puhelussa tai muutosneuvotteluissa kulloinkin käsiteltävien asioiden kannalta tarpeellista.
Oikeus asiantuntijoiden käyttöön koskee sekä henkilöstön edustajien valmistautumista että varsinaisia neuvotteluja.

Asiantuntijoiden käyttö voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun käsitellään työtekijästä kerättäviä tietoja, muuhun lainsäädäntöön perustuvia suunnitelmia, periaatteita ja käytäntöjä tai muutosneuvotteluihin liittyviä asioita.

Asiantuntijoilla on avun antamista varten oikeus saada vapautusta omasta työstään sekä korvausta ansionmenetyksestä samoin perustein kuin henkilöstön edustajilla.

Oikeus käyttää asiantuntijaa ei koske henkilöstön hallintoedustusta yrityksen toimielimessä.

Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja

Kun henkilöstön edustajana on luottamusmies tai luottamusvaltuutettu, määräytyy hänen irtisanomissuojansa joko työsopimuslain 7 luvun 10 §:n tai häneen sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaan.

Myös enintään kahden vuoden toimikaudeksi valitulla yhteistoimintaedustajalla samoin kuin hallintoedustajalla on vastaava irtisanomissuoja.

Sen sijaan vain tiettyä neuvottelutapahtumaa varten valitulla edustajalla ei samanlaista suojaa ole.