Muutosneuvotteluiden sisältö

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä ainakin henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Tarvittaessa neuvotteluissa voidaan käsitellä muitakin esiin nousevia ja käsiteltävän asian kannalta oleellisia kysymyksiä.

Muutosneuvotteluiden sisältö on määritelty kaikkien toimenpiteiden osalta samalla tavalla. Käsittelyn luonne ja seikkaperäisyys kuitenkin vaihtelevat toimenpiteen merkityksestä ja asian laajakantoisuudesta riippuen. Käytännössä tämä ilmenee muun muassa siten, että joissakin asioissa riittää yksittäinen kokous, kun taas toisten asioiden käsittely voi vaatia monia kokouksia useiden viikkojen ajan.

Perusteet

Perusteiden käsittely edellyttää ensiksikin sitä, että työnantaja kertoo harkitsemansa toimenpiteen taustalla olevista syistä ja tarpeista. Lisäksi työnantajan on tehtävä selkoa toimenpiteiden tarkemmasta sisällöstä.

Perusteiden käsittelyllä pyritään siihen, että neuvotteluosapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen asian taustalla vaikuttavista syistä sekä muutoksen sisällöstä ja laajuudesta.

Vaikutukset

Vaikutusten osalta on huomattava, että työnantajan on jo neuvotteluesityksessä tullut kuvata harkittavina olevat toimenpiteet. Neuvotteluissa voidaan kuitenkin käydä tarkemmin läpi esimerkiksi vähennystarvetta sekä suunniteltujen toimenpiteiden kohdistumista eri toimipisteisiin ja henkilöstöryhmiin. Samalla on hyvä käsitellä myös niitä vaikutuksia, joita toimenpiteiden toteutuksella mahdollisesti on jäljelle jäävien työntekijöiden työjärjestelyihin ja osaamiseen. Tarkoituksena on, että neuvottelussa tunnistettaisiin kaikki ne olennaiset henkilöstövaikutukset, joihin työpaikalla on muutoksen johdosta tarvetta varautua.

Vaihtoehdot

Muutosneuvotteluissa tulee käsitellä myös eri vaihtoehtoja tavoiteltuun päämäärään pääsemiseksi.

Mikäli ennen varsinaisia neuvotteluja esillä on jo ollut muita vaihtoehtoja, niistä on syytä tehdä selkoa myös neuvotteluissa. Jos taas varsinaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ei ole olemassa, on silloinkin hyvä käsitellä vaihtoehtoja erilaisten henkilöstövaikutteisten toteutustapojen välillä.

Vaihtoehtojen käsittelyn ei tarvitse koskea pelkästään neuvotteluiden kohteena olevaa toimenpidettä, vaan osapuolet voivat tuoda keskusteluun myös erilaisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Työvoiman käytön vähentämistä koskevien neuvotteluiden sisällöstä

Kun neuvottelut koskevat yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista, niissä on käsiteltävä myös:

 • Vaihtoehtoja toimenpiteen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä toimenpiteestä työntekijöille aiheutuvien kielteisten seurausten lieventämiseksi.
  • Vaihtoehdot voivat koskea esimerkiksi:
   • koulutus- ja uudelleensijoitusjärjestelyjä,
   • työaikajärjestelyjä tai
   • erilaisia vapaaehtoisia järjestelyjä, kuten
    • opintovapaata tai
    • eläkeratkaisuja.
  • Työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventäminen taas viittaa sosiaalisten toimenpiteiden käyttöön, kuten esimerkiksi muutosturvaan.
 • Henkilöstön edustajan tai työntekijän tekemiä ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Neuvottelut käytävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi

Muutosneuvottelut on käytävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Kummankin osapuolen tulee toimia rakentavasti sekä pyrkiä myötävaikuttamaan neuvotteluiden etenemiseen.