Henkilöstön hallintoedustaja

Jos henkilöstöryhmät eivät ole sopineet hallintoedustajista, heidät valitaan noudattaen soveltuvin osin, mitä työsuojelun valvontalaissa säädetään työsuojeluvaltuutetun vaalista.

Hallintoedustajan tulee olla työsuhteessa yritykseen, eikä hän saa olla vajaavaltainen tai konkurssiin taikka liiketoimintakieltoon asetettu henkilö. Jos asianomaisen toimielimen jäsenyyden kelpoisuudesta on erikseen säädetty, nämä kelpoisuusvaatimukset koskevat myös henkilöstön hallintoedustajaa. Mikäli hallintoedustaja menettää kelpoisuutensa, hänen on jätettävä edustajan tehtävä. Tilalle tulee varajäsen, joka hoitaa tehtävää siihen saakka, kunnes uusi varsinainen jäsen on valittu.

Hallintoedustajalla on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin yrityksen valitsemilla asianomaisen toimielimen jäsenillä. Esimerkiksi hallituksessa toimivalla henkilöstön edustajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa, käyttää siinä puhevaltaa, osallistua päätöksentekoon, tutustua käsiteltävänä olevan asian aineistoon sekä saada tietoja yrityksen toiminnasta.

Hallintoedustajiin sovelletaan myös tavanomaisia esteellisyyttä koskevia säännöksiä. He eivät kuitenkaan saa osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista tai sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen tai palvelussuhteen ehtoja eikä työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn.

Hallintoedustajalla on oikeus saada koulutusta siinä määrin kuin se on tarpeen edustajan tehtävän hoitamiseksi. Edustaja saattaa tarvita koulutusta esimerkiksi yritystalouteen, -hallintoon tai juridiikkaan liittyen.