Aloite vuoropuhelun käymiseksi

Vuoropuhelua koskeva aloite voi tulla niin työnantajalta kuin henkilöstön edustajalta. Koska vuoro-puhelun toteuttaminen on nimenomaan työnantajan velvollisuus, työnantajan tulee tehdä aloite, jollei henkilöstön edustaja ole sitä aiemmin tehnyt.

Vuoropuhelussa käsitellään työntekijöiden työhön liittyviä asioita

Aloite vuoropuhelun käymiseksi voi koskea vain laissa säädettyjä asiakokonaisuuksia. Asian on jollakin tavalla liityttävä työntekijöiden työhön, työoloihin tai asemaan. Osapuolet voivat niin halutessaan käydä vuoropuhelua myös muista asioista, mutta tällaiseen menettelyyn ei sovelleta yhteistoimintalakia.

Aloitteen sisällöstä

Aloitteen tekemisen jälkeen työnantajan on ilmoitettava ajankohta ja paikka kokoukselle, jossa aloitteen kohteena olevaa asiaa on tarkoitus käsitellä.

Henkilöstön edustajan tekemästä aloitteesta

Työnantajan on otettava henkilöstön edustajan tekemä aloite käsiteltäväksi seuraavassa, vähintään neljännesvuosittain tai kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä kokouksessa, jollei toisin sovita. Jos aloitteita on tehty suuri määrä, työnantaja voi siirtää niiden käsittelyn myöhempiin kokouksiin. Mikäli aloite on tehty myöhemmin kuin kahta viikkoa ennen kokousta, työnantajalla on joka tapauksessa oikeus siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Myötävaikutusvelvollisuus koskee myös aloitteiden käsittelyä

Osapuolten myötävaikutusvelvollisuus ulottuu myös aloitteiden käsittelyyn. Työnantajan on pyrittävä ottamaan aloitteet vuoropuhelun kohteeksi asiallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Vastaavasti edellytetään, että henkilöstön edustaja käyttää aloiteoikeuttaan asianmukaisesti.