Jatkuva vuoropuhelu parantaa vuorovaikutusta

Jatkuva vuoropuhelu on työnantajan ja henkilöstön välistä säännöllistä keskustelua, jota käydään niin työnantajan toiminnan kuin työyhteisönkin kehittämiseksi.

Vuoropuhelulla edistetään riittävää ja oikea-aikaista tiedonkulkua työnantajan ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia asioissa, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan tai asemaansa.

Vuoropuhelua käydään monista asioista

Esimerkkeinä vuoropuhelussa käsiteltävistä asioista voidaan mainita

  • työnantajan toiminnan kehitysnäkymät ja taloudellinen tilanne
  • työpaikalla noudatettavat säännöt
  • työvoiman käyttötavat ja henkilöstörakenne
  • henkilöstön osaamistarpeet ja osaamisen kehittäminen
  • työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen.

Tärkeä osa vuoropuhelua on myös sen yhteydessä laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma.

Vuoropuhelua käydään säännöllisesti

Pääsäännön mukaan vuoropuhelua tulee käydä vähintään neljännesvuosittain. Kaksi kertaa vuodessa on kuitenkin riittävä määrä, jos yrityksellä on palveluksessaan alle 30 työntekijää. Mikäli henkilöstö ei ole valinnut itselleen edustajia, vuoropuheluvelvoite voidaan täyttää järjestämällä kerran vuodessa yrityksen kaikille työntekijöille tarkoitettu yhteinen tilaisuus.

Vuoropuhelun organisointi ja toteuttamistapa ovat sovittavissa vastaamaan kunkin yrityksen olosuhteita. Sopia ei voida kuitenkaan siitä, että vuoropuhelua ei järjestettäisi lainkaan.

Yhteistoiminta-asiamiehen kehotus

Jos työnantaja laiminlyö vuoropuheluvelvoitteensa, yhteistoiminta-asiamies voi antaa niiden täyttämiseksi kirjallisen kehotuksen. Tällaisen kehotuksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa työnantajalle tai työnantajan edustajalle tuomittavaan rikosoikeudelliseen seuraamukseen.