Fortlöpande dialog förbättrar växelverkan

En fortlöpande dialog innebär regelbundna samtal mellan arbetsgivaren och personalen som syftar till att utveckla såväl arbetsgivarens verksamhet som arbetsgemenskapen.

Genom dialogen främjas ett tillräckligt och rättidigt informationsutbyte mellan arbetsgivaren och personalen samt personalens påverkansmöjligheter i frågor som gäller deras arbete, arbetsförhållanden eller ställning.

Dialog förs om många frågor

Som exempel på frågor som ska behandlas i dialogen kan nämnas

  • utvecklingsutsikterna i arbetsgivarens verksamhet och företagets ekonomiska situation

  • reglerna på arbetsplatsen

  • hur arbetskraften används samt personalens sammansättning

  • personalens kompetensbehov och kompetensutveckling

  • upprätthållandet och främjandet av hälsa och välbefinnande i arbetet.

En viktig del av dialogen är också den plan för utveckling av arbetsgemenskapen som upprättas i samband med den.

Regelbunden dialog

Dialogen ska i regel föras minst kvartalsvis. Två gånger om året är tillräckligt om företaget har färre än 30 anställda. Om personalen inte har utsett företrädare för sig, kan dialogskyldigheten fullgöras genom att en gång om året ordna ett möte som är avsett för företagets alla arbetstagare.

Hur dialogen ordnas och genomförs kan överenskommas enligt respektive företags omständigheter. Det är dock inte tillåtet att besluta att ingen dialog ordnas.

Samarbetsombudsmannens uppmaning

Om arbetsgivaren försummar sin dialogskyldighet kan samarbetsombudsmannen ge arbetsgivaren en skriftlig uppmaning om att rätta till situationen. När en sådan uppmaning försummas kan det leda till straffrättsliga påföljder för arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare.