Arbetsgivarens utredning

Inom en rimlig tid efter omställningsförhandlingar som gäller uppsägning, permittering, överföring till anställning på deltid eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet ska arbetsgivaren för den part som företräder personalen presentera en bedömning av

  • innehållet i det beslut som arbetsgivaren överväger,
  • antalet arbetstagare som är föremål för åtgärden,
  • längden på eventuella permitteringar och
  • inom vilken tid arbetsgivaren ämnar verkställa sitt beslut.

Antalet arbetstagare som är föremål för åtgärden ska anges enligt verksamhet eller personalgrupp.

Redogörelsen lämnas ofta i det skede när beslutet fortfarande övervägs varför uppgifterna kan vara riktgivande, och det är till exempel inte nödvändigt att specificera vilka arbetstagare som berörs.

Syftet med redogörelsen är att lindra arbetstagarnas eventuella osäkerhet när det gäller hur beslutsfattandet i ärendet framskrider.

Om beslutet gäller ett ärende som omfattas av arbetsgivarens rätt att leda arbetet, ska arbetsgivaren inom en rimlig tid efter det att förhandlingarna har slutförts lämna en utredning om det detaljerade innehållet i beslutet och om den beräknade tidpunkten för förändringen. Huruvida redogörelsen ska lämnas endast till förhandlingsparten eller till alla arbetstagare beror på det ärende som behandlats och dess innehåll.