Samarbetsombudsmannens huvudsakliga uppgifter

Samarbetsombudsmannen arbetar självständigt i anslutning till arbets- och näringsministeriet och är oberoende vid utförandet av tillsynsuppdrag. Mandatperioden är fem år. 

Samarbetsombudsmannen har bland annat till uppgift att övervaka efterlevnaden av

 • samarbetslagen (1333/2021)
 • lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
 • lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004)
 • personalfondslagen (934/2010)

följa hur syftet med dessa lagar uppnås

 • ge råd om tillämpningen ava ovannämnda lagar
 • främja och förbättra samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt de övriga systemen för personalens medverkan
 • övervaka personalfondernas verksamhet och förvaltning 
 • föra ett register öven personalfonderna. 

Samarbetsombudsmannen har bland annat rätt att

 • trots sekretessbestämmelserna av en arbetsgivare avgiftsfritt få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för tillsynen
 • i den omfattning som krävs för tillsynsuppgiften utföra kontroller i företag
 • anmäla ett ärende till polisen för förundersökning, om överträdelsen av en lag är straffbar. 

Samarbetsombudsmannens verksamhetsberättelse 2020