Personalfondernas anmälningar till webapplikationen för personalfonder

Anmälningar om personalfonder görs med hjälp av en webbapplikation. Även de behövliga dokumenten skickas via webbapplikationen. 

Koder för inloggning ska begäras på adressen yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi. Om man vill kan man använda ett säkert e-postmeddelande. För att koder ska kunna beviljas behöver samarbetsombudsmannen namn och personbeteckning samt uppgift om den eller de fonder till vilka användarrättigheter söks. 

Dessutom ska man ange vad behörigheten till fonden eller fonderna utgår från, till exempel arbete i ett företag som ansvarar för förvaltning av personalfonderna eller annan fullmakt som har utfärdats av personalfondens styrelse, ordförande eller en person med firmateckningsrätt.
Personalfondens ordförande har rätt att få behörighet till applikationen utan separat fullmakt.

Fondens styrelse ansvarar för att anmälningar görs

Ansvaret för att anmälningar om personalfonden görs ligger hos fondens styrelse. 

Anmälan om bildande av personalfond

En anmälan om bildande av en personalfond ska göras till samarbetsombudsmannen. Personalfonden har rättskapacitet när den registrerats. Laden anger ingen bestämd tid för när anmälningar ska göras. 

Ändringsanmälan 

En ändringsanmälan ska göras till exempel när en styrelsemedlem byts ut elle fondens stadgar ändras. 

Anmälan om upplösning

För anmälan om upplösning ansvarar förutom fondens styrelse också utredaren, om en sådan tillsatts. Före anmälan om upplösning ska man göra en anmälan om beslut om upplösning, och efter att den har registrerats är det möjligt att göra en anmälan om upplösning.

Anvisning för upplösning av fond