Personalfondernas anmälningar till webapplikationen för personalfonder

Anmälningar om personalfonder görs med hjälp av en webbapplikation. Även de behövliga dokumenten skickas via webbapplikationen. 

Koder för inloggning ska begäras på adressen yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi. För att koder ska kunna beviljas behöver samarbetsombudsmannen namn och personbeteckning samt uppgift om den eller de fonder till vilka användarrättigheter söks. 

Fondens styrelse ansvarar för att anmälningar görs

Ansvaret för att anmälningar om personalfonden görs ligger hos fondens styrelse. 

Anmälan om bildande av personalfond

En anmälan om bildande av en personalfond ska göras till samarbetsombudsmannen. Personalfonden har rättskapacitet när den registrerats. Laden anger ingen bestämd tid för när anmälningar ska göras. 

Ändringsanmälan 

En ändringsanmälan ska göras till exempel när en styrelsemedlem byts ut elle fondens stadgar ändras. 

Anmälan om upplösning

För anmälan om upplösning ansvarar förutom fondens styrelse också utredaren, om en sådan tillsatts. 

Anvisning för upplösning av fond