Anteckning om dialog

Arbetsgivaren ska på begäran av företrädaren för personalen se till att det upprättas ett protokoll över de ärenden som behandlats i dialog.

Krav på protokollets innehåll

Av protokollet ska åtminstone framgå tidpunkten för mötet, vilka som deltagit i mötet och det huvudsakliga innehållet i de ärenden som behandlades under mötet. Om man har kommit fram till någon slutsats eller något resultat under mötet ska detta antecknas i protokollet. Om parterna framför avvikande meningar ska även dessa antecknas.

Begäran om protokoll kan också framställas på ett allmänt plan

Begäran om upprättande av protokoll kan framställas av den företrädare för personalen som är part i mötet. Begäran ska framställas senast när mötet börjar, så att arbetsgivaren är beredd på att anteckningar ska föras om de ärenden som behandlas på mötet.

Begäran kan också framställas generellt, så att den gäller alla kommande dialoger. Om det inte har avtalats något annat ska alla deltagare justera och underteckna det protokoll som arbetsgivaren upprättat.