Samarbetsparter är arbetsgivaren och personalen 

Parter i de skyldigheter som avses i samarbetslagen är arbetsgivaren och personalen.

Representativitet som utgångspunkt

Utgångspunkten är att skyldigheterna fullgörs genom representation. I de fall omställningsförhandlingarna endast gäller en enskild eller några enskilda arbetstagare kan de dock föras direkt mellan de berörda arbetstagarna och arbetsgivaren. 

Om det saknas en företrädare för personalen kan en dialog även föras vid en gemensam sammankomst för personalen. 

Förhandlingsnivåer utesluter varandra

Om förhandlingar som gäller flera arbetstagare förs mellan en företrädare för personalen och arbetsgivaren ska förhandlingar om samma ärende därefter inte föras med enskilda arbetstagare. Förhandlingar som förs på olika nivåer är således ömsesidigt uteslutande.

Arbetsgivarens företrädare fastställs inte i samarbetslagen

I lagen fastställs inte vem som företräder arbetsgivaren, utan arbetsgivaren ska anvisa en sådan person för dialogen eller förhandlingarna som har befogenhet att företräda arbetsgivaren i den aktuella frågan.

Företräda en personalgrupp i första hand en förtroendeman

Personalen kan bestå av flera personalgrupper som alla har en egen företrädare. Företrädare för en personalgrupp är i första hand en förtroendeman som valts med stöd av ett kollektivavtal. Även ett förtroendeombud som valts med stöd av 13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) kan vara företrädare. 

Om arbetstagarna inte har valt en förtroendeman eller ett förtroendeombud fastän de skulle ha rätt till det kan de bland sig välja ett särskilt samarbetsombud för en mandatperiod på högst två år. 

I sista hand kan en företrädare också väljas separat för en enskild förhandling eller ett enskilt dialogmöte. 

Om en företrädare saknas, förs förhandlingar med arbetstagarna gemensamt 

Om en personalgrupp inte ens väljer en företrädare för en enskild förhandling ska arbetsgivaren fullgöra sin skyldighet genom att förhandla tillsammans med alla arbetstagare som hör till personalgruppen.