Omställningsförhandlingar ska föras om omställningar som har konsekvenser för personalen  

Med omställningsförhandlingar avses förhandlingar mellan arbetsgivaren och personalen som ska föras när arbetsgivaren överväger ett beslut i affärsverksamheten som väsentligt förändrar en eller flera arbetstagares ställning. 

Väsentliga förändringar som kräver förhandlingar är uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid (redan av en enda arbetstagare) eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. 

Skyldigheten att föra omställningsförhandlingar omfattar också beslut som väsentligt påverkar en eller flera arbetstagares arbetsuppgifter, arbetsmetoder eller arrangemang som rör arbetet, arbetslokalerna eller den ordinarie arbetstiden. Frågor som ska tas upp i omställningsförhandlingarna är alltså till exempel flytt till en ny adress eller ombyggnad av arbetslokalerna till kontorslandskap. 

Samarbetslagen innehåller specifika bestämmelser om hur omställningsförhandlingar ska inledas, vad som ska tas upp och när förhandlingarna ska hållas. En del av bestämmelserna förenas med civilrättslig gottgörelse, andra med straffrättsliga påföljder. 

Läs mer: Samarbetsguiden