Personalrepresentationen i företagets förvaltning främjar informationsutbytet

Med förvaltningsrepresentation avses personalens rätt att utse en representant till arbetsgivarens organ. 

Nationell förvaltningsrepresentation ordnas när personalen kräver det i företag som har minst 150 anställda i Finland. Företagen specificferas närmare i samarbetslagen. Personalen ska vara representerad i organ som behandlar viktiga frågor om affärsverksamheten, ekonomin och personalens ställning. Till övriga delar kan representationen ordnas fritt enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och personalen. 

Om en överenskommelse inte kan nås ska de sekundära bestämmelserna i samarbetslagen följas. Samarbetsombudsmannen kan dock på arbetsgivarens ansökan bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna om förvaltningsrepresentation.