Koncernsamarbetet i finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag

Koncernsamarbete är ett samarbetsförfarande där personalen får information om verksamheten i en finsk företagsgrupp eller en grupp av gemenskapsföretag och kan bli hörd när företagsgruppen fattar beslut som påverkar arbetstagarnas ställning och sysselsättning. 

En grupp av gemenskapsföretag har arbetstagare i minst två stater som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

En förutsättning för nationell (inhemskt) koncernsamarbete är att företagsgruppen sammanlagt har minst 500 arbetstagare i Finland. 

Det internationella koncernsamarbetet gäller i sin tur grupper av gemenskapsföretag som har minst 150 arbetstagare i minst två EES-medlemsstater vardera och sammanlagt minst 1 000 arbetstagare inom EES-området. Koncernsamarbetsorganet i företagsgrupper som uppfyller de här villkoren är i första hand det europeiska företagsrådet (European Works Council, EWC). 

Koncernsamarbetet kan ordnas genom avtal på både det inhemska och det europeiska planet. Om inga avtal ingåtts, ska de sekundära bestämmelserna iakttas. Dessa ingår i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007). 

Samarbetsombudsmannen övervakar efterlevnaden av både laden och avtalen om koncernsamarbete. 

Försummelserer kan leda till att samarbetsombudsmannen lämnar en begäran om utredning och därigenom till straffrättsliga påföljder.