Genomförande av dialogen 

Dialogen ska genomföras vid ett möte mellan arbetsgivaren och en eller flera företrädare för personalen. Arbetsgivaren svarar för mötesarrangemangen och övriga ramar för dialogen.

Begreppet möte är emellertid flexibelt, och arbetsplatserna kan genomföra dialogen på olika sätt. Det viktiga är inte formen för dialogen, utan innehållet i dialogen och att den genomförs regelbundet. Det är även väsentligt att dialogen omfattar hela personalen.

Dialog ordnas regelbundet

I företag och sammanslutningar med minst 30 arbetstagare ska dialogmöten ordnas minst en gång i kvartalet, såvida inte arbetsgivaren och företrädaren för personalen avtalar om något annat. 

Om arbetstagaren har färre än 30 anställda ska möten ordnas minst två gånger per år. 

Man kan komma överens om antalet och placeringen av dialogmöten

Arbetsgivaren och företrädaren för personalen kan även avtala om något annat vad gäller antalet möten och deras placering under året. De kan dock inte komma överens om att det inte ska hållas några möten över huvud taget. Det är också möjligt att genomföra dialogerna på olika sätt med olika personalgrupper.

Dialog ska hållas även om inga företrädare för personalen har utsetts

Om en personalgrupp inte har valt någon företrädare kan arbetsgivaren i princip fullgöra skyldigheterna enligt lagen tillsammans med alla arbetstagare som hör till denna personalgrupp. Ärenden som omfattas av skyldigheten till dialog ska i så fall behandlas vid en gemensam sammankomst som ordnas minst en gång per år. I stället för att ordna en gemensam sammankomst är det också möjligt att ordna flera sammankomster, till exempel för varje verksamhetsställe eller funktion. Möjligheten till undantag gäller endast personal som inte har någon företrädare, och duger därför inte som grund för att försvaga dialogen med personalens företrädare.

Skyldigheten att medverka gäller båda parter

Båda parterna har skyldighet att bidra till dialogen. Dialogen ska vara saklig och parterna ska ta hänsyn till varandras intressen, behov och ställning. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar för dialog, såsom tillräcklig information i rätt tid, att dialogen verkligen genomförs i praktiken och att initiativ från företrädaren för personalen tas på allvar. Företrädaren för personalen ska förhålla sig konstruktivt till arbetsgivarens lösningar som gäller affärsverksamheten och endast lägga fram initiativ och förslag som är genomförbara med tanke på arbetsgivarens resurser.