Omställningsförhandlingarnas innehåll

Vid omställningsförhandlingar ska åtminstone grunderna för, verkningarna av och alternativen för de åtgärder som berör personalen behandlas. Vid förhandlingarna kan man vid behov även behandla andra frågor som uppstår och som är väsentliga med tanke på det ärende som ska behandlas.

Omställningsförhandlingarnas innehåll definieras på samma sätt för alla åtgärder. Behandlingens karaktär och grundlighet varierar dock beroende på åtgärdens betydelse och ärendets räckvidd. I praktiken innebär detta bland annat att ett enstaka möte räcker för vissa ärenden, medan behandlingen av andra ärenden kan kräva många möten under flera veckor.

Grunderna

Behandlingen av grunderna förutsätter först och främst att arbetsgivaren redogör för de orsaker och behov som ligger bakom den åtgärd som övervägs. Dessutom ska arbetsgivaren redogöra för det närmare innehållet i åtgärderna.

Genom behandlingen av grunderna strävar man efter samförstånd mellan förhandlingsparterna om de bakomliggande orsakerna till åtgärden samt om förändringens innehåll och omfattning.

Verkningarna

När det gäller konsekvenserna bör det noteras att arbetsgivaren redan i förhandlingsframställningen ska ha beskrivit de åtgärder som övervägs. Vid förhandlingarna kan man dock närmare gå igenom exempelvis minskningsbehovet och hur de planerade åtgärderna riktar sig mot olika verksamhetsställen och personalgrupper. Det är också bra att samtidigt behandla de konsekvenser som genomförandet av åtgärderna eventuellt får för arbetsarrangemangen för och kunnandet hos de arbetstagare som blir kvar. Avsikten är att man vid förhandlingarna ska identifiera alla väsentliga personalkonsekvenser som man behöver förbereda sig inför på arbetsplatsen till följd av förändringen.

Alternativen

Vid omställningsförhandlingarna ska man även behandla olika alternativ för att uppnå de eftersträvade målen.

Om även andra alternativ har varit aktuella redan innan de egentliga förhandlingarna bör arbetsgivaren redogöra för dem under förhandlingarna. Även då det inte finns några egentliga alternativa lösningsmodeller är det bra att behandla olika alternativ i fråga om genomförandet av en åtgärd som får personalkonsekvenser.

Behandlingen av alternativ behöver inte enbart gälla den åtgärd som är föremål för förhandlingarna, utan parterna kan också diskutera alternativa lösningar på situationen.

Om innehållet i förhandlingarna om minskning av användningen av arbetskraft

När förhandlingarna gäller uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid av eller ensidig ändring av ett väsentligt villkor i arbetsavtalet för en eller flera arbetstagare ska man dessutom behandla följande:

 • Alternativ för att begränsa den krets av personer som berörs av åtgärden och för att lindra de negativa följderna av åtgärden för arbetstagarna.
  • Alternativen kan gälla till exempel
   • utbildnings- och omplaceringsarrangemang,
   • arbetstidsarrangemang eller
   • olika frivilliga arrangemang, såsom
    • studieledighet eller
    • pensionslösningar.
  • Med lindrande av följderna för arbetstagarna avses sociala åtgärder, såsom omställningsskydd.
 • Förslag och alternativa lösningar som lagts fram av en företrädare för personalen eller en arbetstagare.

Förhandlingarna ska föras i en anda av samarbete och i syfte att uppnå enighet

Omställningsförhandlingar ska föras i en anda av samarbete och i syfte att uppnå enighet. Båda parterna ska agera konstruktivt och sträva efter att bidra till att förhandlingarna framskrider.