Personalens förvaltningsrepresentant

Om personalgrupperna inte har kommit överens om förvaltningsrepresentanter ska representanterna väljas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om val av arbetarskyddsfullmäktig i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen.

Förvaltningsrepresentanten ska stå i anställningsförhållande till företaget och får inte vara omyndig eller försatt i konkurs eller ha meddelats näringsförbud. Om det föreskrivs särskilt om behörighet för medlemskap i respektive organ gäller dessa behörighetskrav även personalens förvaltningsrepresentant. Om förvaltningsrepresentanten förlorar den behörighet som krävs ska denna lämna uppdraget. Representanten ersätts då av en suppleant som sköter uppdraget till dess att en ny ordinarie medlem har valts.

Förvaltningsrepresentanten har med vissa undantag samma rättigheter och skyldigheter som de medlemmar som företaget har valt till samma organ. Till exempel har personalens representant i styrelsen rätt att närvara på styrelsens möten, yttra sig där, delta i beslutsfattandet, ta del av material som hänför sig till det ärende som behandlas och få information om företagets verksamhet.

I fråga om förvaltningsrepresentanterna iakttas också de sedvanliga bestämmelserna om jäv. De får dock inte delta i behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av företagsledningen, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.

Förvaltningsrepresentanten har rätt att få utbildning i den utsträckning som behövs för skötseln av uppdraget som representant. Representanten kan behöva utbildning i exempelvis företagsekonomi, företagsförvaltning eller juridik.