Personalfonder

Personalfonden är en fond som ägs och förvaltas av personalen och som förvaltar de resultat- eller vinstpremier som företaget betalat till fonden och de övriga medel som nämns i personalfondlagen, som t.ex. tilläggsdelen. Fonden hänför sig alltid till det företag eller den koncern där personalen är anställd.

Personalfonden gör det möjligt att belöna hela personalen för uppnåendet av företagets mål. Dessutom bidrar den till att förbättra företagets, ämbetsverkets eller kommunens produktivitet och konkurrenskraft. Genom fonden främjas också det interaktiva samarbetet mellan företaget, ämbetsverket eller kommunen och dess personal och personalens möjligheter till ekonomisk delaktighet främjas.

Alla företagets anställda hör till personalfonder. Fondernas medel ska gå till säkra och produktiva investeringar. Personalen kan också investera pengar i det företag eller den koncern där personalen arbetar. 

Förutsättningar för bildande av personalfond

En personalfond kan bildas när, 

  • antalet personer i anställningsförhållande till företaget eller resultatenheten regelbundet är minst fem
  • företagets omsättning eller motsvarande avkastning är minst 100 000 euro när fonden bildas.

En personalfond kan också bildas vid statligt affärsverk eller dess resultatenhet, statens ämbetsverk och inrättning eller dess resultatenhet, en kommun och samkommun eller dess resultatenhet samt Folkpensionsanstalten och ett sådant universitet som avses i universitetslagen.

Personalen bildar

Ett företags personal kan bilda en personalfond efter att företaget fattat beslut om att införa ett fonderande belöningssystem.

Införandet av belöningssystem och bildandet av personalfonden ska behandlas i samarbetsförfarande. Företaget beslutar om införandet av ett fonderande belöningssystem och bildande av en personalfond. Personer som är anställda vid företaget eller ämbetsverket blir automatiskt medlemmar i personalfonden med stöd av sitt anställningsförhållande.

Fondandelar

Den belöning som fonderas, dvs. personalfondsavsättningen, kan bestå av resultat- och vinstpremier. Grunderna för bestämning av personalfondsavsättningen ska fastställas för varje år innan årets börjar. En medlem får ta ut sin personalfondsavsättning i kontanter om företagets resultat- eller vinstpremiesystem tillåter det. De resultat- och vinstpremieavsättingar som personalfonden tar emot fördelas till personliga fondandelar.

En del av de personliga fondandelarna (högst 15%) får tas ut årligen, om det anges i fondens stadgar. Hela den personliga fondandelen får tas ut inom fyra månader från den värdebestämningsdag som närmast följer efter det att medlemmens anställningsförhållande har upphört. 

Beslutanderät i personalfonden utövas av medlemmarna vid fondmötet eller av fullmäktige som uttsetts av medlemmarna. Fonden ska ha en styrelse med minst tre medlemmar.

Samarbetsombudsmannen övervakar

Lagenligheten i personalfondernas verksamhet övervakas av samarbetsombudsmannen, som också för ett registret över personalfonderna.

Det är alltid möjlig att upplösa en personalfond på beslut av fondmedlemmarna. En fond måste upplösas när den inte längre fyller de krav som ställs på den i lag.

Personalfonden är skattefri, likaså också en del av avsättningarna till medlemmarna

En personalfondsavsättning är en avdragsgill utgift för företaget. På den tillkommer inga lönebikostnader eller andra kostnader. Personalfonder är helt skattefria i både inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. Av de avsättningar som en personalfondsmedlem får är 80 % skattepliktig förvärvsinkomst och förskottsskatt innehålls på dem. Resten är skattefri inkomst.